Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc T


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc 1,1,1- Trichloroethane

Công thức hóa học

CH3CCl3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.135

100 – 2000 ppm

NO.135L

6- 900 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Tert- butyl mercaptan

Công thức hóa học

(CH3)3CSH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.75

2.5 – 150 mg/m3

NO. 75L

0.5- 30 mg/m3


NO.77

SH(CH3)3CSH

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.133L

1 – 75ppm

NO.133HA

7 – 900 ppm

NO.133M

2- 250 ppm

NO.133LL

0.1 – 9.0 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrofuran

Công thức hóa học

C4H8O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.159

20 – 800 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrothiophene

Công thức hóa học

C4H8S

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.76H

10 – 200ppm

NO.76

1 -10 ppm

NO.76M

10 – 100 mg/m3

6

Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene

Công thức hóa học

C6H5CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.122L

1 – 100 ppm

NO.122

5 – 690 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Trichloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.132L

1 – 70 ppm

NO.132HA

20 – 1300 ppm

NO.132LL

0.125 – 8.8 ppm

NO.132HH

0.05 – 2.5%


NO.132M

2 - 250 ppm


Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution