Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc T

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần T: Trichloroethane, Tert- butyl mercaptan, Tetrachloroethylene, Tetrahydrofuran, Tetrahydrothiophene,  Toluene,  Trichloroethylene


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc 1,1,1- Trichloroethane

Công thức hóa học

CH3CCl3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.135

100 – 2000 ppm

NO.135L

6- 900 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Tert- butyl mercaptan

Công thức hóa học

(CH3)3CSH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.75

2.5 – 150 mg/m3

NO. 75L

0.5- 30 mg/m3


NO.77

SH(CH3)3CSH

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.133L

1 – 75ppm

NO.133HA

7 – 900 ppm

NO.133M

2- 250 ppm

NO.133LL

0.1 – 9.0 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrofuran

Công thức hóa học

C4H8O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.159

20 – 800 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrothiophene

Công thức hóa học

C4H8S

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.76H

10 – 200ppm

NO.76

1 -10 ppm

NO.76M

10 – 100 mg/m3

6

Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene

Công thức hóa học

C6H5CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.122L

1 – 100 ppm

NO.122

5 – 690 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Trichloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.132L

1 – 70 ppm

NO.132HA

20 – 1300 ppm

NO.132LL

0.125 – 8.8 ppm

NO.132HH

0.05 – 2.5%


NO.132M

2 - 250 ppm

Ống phát hiện nhanh khí độc các khí vần X


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution