Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc S


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Stoddard Solvent

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.128

50 – 8000 mg/m3

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Styrene

Công thức hóa học

C6H5CH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.124L

2 – 100 ppm

NO. 124

10- 1500 ppm

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Sulphur dioxied

Công thức hóa học

SO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.5H

0.05 – 8.0%

NO.5M

20 – 3600 ppm

NO.5L

1.25- 200 ppm

NO.5LA

0.5 – 60 ppm

NO.5LC

0.1 – 25 ppm

NO.5LB

0.05 – 10 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc sulphuric acid

Công thức hóa học

H2SO4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.35

0.5 – 5 mg/m3

NO.7

2.5 – 100 ppm

NO.7L

0.15- 5 ppm

NO.7LA

0.05- 9.8 ppm

 Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution