Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc S

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần S:  Stoddard Solvent,  Styrene,  Sulphur dioxide, sulphuric acid


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Stoddard Solvent

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.128

50 – 8000 mg/m3

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Styrene

Công thức hóa học

C6H5CH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.124L

2 – 100 ppm

NO. 124

10- 1500 ppm

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Sulphur dioxied

Công thức hóa học

SO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.5H

0.05 – 8.0%

NO.5M

20 – 3600 ppm

NO.5L

1.25- 200 ppm

NO.5LA

0.5 – 60 ppm

NO.5LC

0.1 – 25 ppm

NO.5LB

0.05 – 10 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc sulphuric acid

Công thức hóa học

H2SO4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.35

0.5 – 5 mg/m3

NO.7

2.5 – 100 ppm

NO.7L

0.15- 5 ppm

NO.7LA

0.05- 9.8 ppm

Ống phát hiện nhanh khí độc các khí vần X


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution