Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc P


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc  2- Pentenenitrile

Công thức hóa học

CH3CH2CH=CHCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.193

0.5 – 15 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc  Petroleum naphtha

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.106

0.5 – 28 mg/l

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Phenol

Công thức hóa học

C6H5OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.60

0.4 – 187 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc  Phosgene

Công thức hóa học

COCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.16

0.05 – 20 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc  Phosphine

Công thức hóa học

PH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.7H

200 – 5500 ppm

NO.7J

2.5- 1000 ppm

NO.7

2.5 – 100 ppm

NO.7L

0.15- 5 ppm

NO.7LA

0.05- 9.8 ppm

6

Ống phát hiện nhanh khí độc  Propyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH2CH2CH3(CH3CO2C3H7)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.145

20 – 500 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Pyridine

Công thức hóa học

C5H5N

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.182

0.2 – 35 ppm


Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution