Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc O


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Oxygen

Công thức hóa học

O2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.31B

3 – 24 %

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Ozone

Công thức hóa học

O3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.18M

4 – 400 ppm

NO. 18L

0.025- 3 ppm


 Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution