Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh M

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần M:  Mercaptans, Mercury vapour,, Methacrylonitrile,  Methanol, Methyl bromide, Methyl ethyl ketone, Methyl Iodide, Methyl Isobutyl ketone, Methyl mercaptan, Methyl metacrylate, Methylcyclohexanol, Methylcyclohexanone, Methylene chloride


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Mercaptans

Công thức hóa học

R- SH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.70L

0.1 – 8 ppm

NO. 70

0.5- 120 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Mercury vapour

Công thức hóa học

Hg

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.40

0.05 – 13.2 mg/ m3

3

Ống phát hiện khí nhanh Methacrylonitrile

Công thức hóa học

CH2=C( CH3)CN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.192

0.2 – 32 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Methanol

Công thức hóa học

CH3OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.111L

20 – 1000 ppm

NO. 111

0.02 – 1.5 %

NO. 111LL

2 – 56 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Methyl bromide

Công thức hóa học

CH3Br

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.136L

2.5 – 200 ppm

NO. 136H

10 – 20 ppm

NO. 136LA

1 – 36 ppm

NO. 136LL

0.1 – 3.0 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Methyl ethyl ketone

Công thức hóa học

CH3COC2H5

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.152

0.02 – 0.6%

NO. 152L

10 – 384 ppm

7

Ống phát hiện khí nhanh Methyl Iodide

Công thức hóa học

CH3I

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.230H

100 – 34800 ppm

NO. 230

0.5 – 108 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Methyl Isobutyl ketone

Công thức hóa học

(CH3)2CHCH2COCH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.153

0.05 – 0.6%

NO. 153L

2.5 – 130 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Methyl mercaptan

Công thức hóa học

CH3SH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.71H

20- 2700 ppm

NO. 71

0.25 – 140 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Methyl metacrylate

Công thức hóa học

CH2=C(CH3)CO2CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.149

10- 500 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh Methylcyclohexanol

Công thức hóa học

CH3C6H10OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.119

5 - 100 ppm

12

Ống phát hiện khí nhanh Methylcyclohexanone

Công thức hóa học

C7H12O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.155

2 - 100 ppm

13

Ống phát hiện khí nhanh Methylene chloride

Công thức hóa học

CH2Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.138

20- 500 ppm

NO. 138L

4 – 150 ppm


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần AThông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution