Ứng dụng của Ống phát hiện khí nhanh H

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Hexane

Công thức hóa học

CH3-(CH2)4-CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.102L

10- 1200 ppm

NO.102LH

0.015- 1.2%

2

Ống phát hiện khí nhanh Hydrazine

Công thức hóa học

N2H4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.185

0.05- 2.0 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Hydrocarbons( higher Class)

Công thức hóa học

C5 - C10

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.105

100- 3000 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Hydrocarbons( lower Class)

Công thức hóa học

C2 – C7

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.103

0.05- 2.4%

5

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen

Công thức hóa học

H2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.30

0.5- 2.0%

6

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen chloride

Công thức hóa học

HCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.14R

50- 5000 ppm

NO.14M

10 – 1000 ppm

NO.14L

0.2- 76 ppm

NO. 80

1-    80 ppm

NO. 80 HH

0.25- 10%

7

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen cyanide

Công thức hóa học

HCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.12L

50- 5000 ppm

NO.12H

10 – 1000 ppm

NO.12M

0.2- 76 ppm

NO. 12LL

0.2                        - 7 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride

Công thức hóa học

HF

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.17

0.25- 100 ppm

NO.17L

0.09 – 72 ppm

NO.17LL

0.05 - 24 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen peroxide

Công thức hóa học

H2O2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.32

0.5- 10 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen sulphide

Công thức hóa học

H2S

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.4HT

1- 40%

NO.4HP

0.25 – 20%

NO.4HH

0.1- 4.0%

NO. 4H

10  – 4000 ppm

NO.4HM

25- 1600 ppm


NO. 4M

12.5 – 500 ppm

NO.4L

1 – 240 ppm

NO.4LL

0.25 – 120 ppm

NO. 4LB

0.5 – 12 ppm

NO.4LT

0.1 – 4.0 ppm

NO.4LK

1 – 40 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen sulphide,  Sulphur Dioxide

Công thức hóa học

H2S + SO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.45S

1.25 – 120 ppm với H2S

0.25- 20 ppm với SO2

NO.45H

0.02 – 8%


Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution