Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh H

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần H: Hexane, Hydrazine, Hydrocarbons (higher Class), Hydrocarbons (lower Class), Hydrogen, Hydrogen chloride, Hydrogen cyanide, Hydrogen fluoride, Hydrogen peroxide, Hydrogen sulphide, Hydrogen sulphide,  Sulphur Dioxide

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Hexane

Công thức hóa học

CH3-(CH2)4-CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.102L

10- 1200 ppm

NO.102LH

0.015- 1.2%

2

Ống phát hiện khí nhanh Hydrazine

Công thức hóa học

N2H4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.185

0.05- 2.0 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Hydrocarbons( higher Class)

Công thức hóa học

C5 - C10

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.105

100- 3000 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Hydrocarbons( lower Class)

Công thức hóa học

C2 – C7

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.103

0.05- 2.4%

5

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen

Công thức hóa học

H2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.30

0.5- 2.0%

6

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen chloride

Công thức hóa học

HCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.14R

50- 5000 ppm

NO.14M

10 – 1000 ppm

NO.14L

0.2- 76 ppm

NO. 80

1-    80 ppm

NO. 80 HH

0.25- 10%

7

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen cyanide

Công thức hóa học

HCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.12L

50- 5000 ppm

NO.12H

10 – 1000 ppm

NO.12M

0.2- 76 ppm

NO. 12LL

0.2                        - 7 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride

Công thức hóa học

HF

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.17

0.25- 100 ppm

NO.17L

0.09 – 72 ppm

NO.17LL

0.05 - 24 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen peroxide

Công thức hóa học

H2O2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.32

0.5- 10 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen sulphide

Công thức hóa học

H2S

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.4HT

1- 40%

NO.4HP

0.25 – 20%

NO.4HH

0.1- 4.0%

NO. 4H

10  – 4000 ppm

NO.4HM

25- 1600 ppm


NO. 4M

12.5 – 500 ppm

NO.4L

1 – 240 ppm

NO.4LL

0.25 – 120 ppm

NO. 4LB

0.5 – 12 ppm

NO.4LT

0.1 – 4.0 ppm

NO.4LK

1 – 40 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen sulphide,  Sulphur Dioxide

Công thức hóa học

H2S + SO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.45S

1.25 – 120 ppm với H2S

0.25- 20 ppm với SO2

NO.45H

0.02 – 8%


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần F


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution