Ứng dụng của Ống phát hiện khí nhanh C


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Carbon dioxide

Công thức hóa học

CO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.2 HH

2.5- 40%

NO.2 H

0.5- 20%

NO.2L

0.13 – 6%

NO. 2LC

100 – 4000 ppm

No. 2LL

300-5000 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Carbon disulphide

Công thức hóa học

CS2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.13M

20- 4000 ppm

NO.13

50- 100 ppm

NO.13L

0.1 – 8.1 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Carbon monoide

Công thức hóa học

CO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.1HH

1- 40 %

NO.1H

0.1- 10%

NO.1M

0.05 – 4%

NO. 1LM

25-2000 ppm

NO. 1L

2.5- 2000 ppm

NO.1LA

500-1000 ppm

NO. 1LC

1-    30 ppm

NO. 1LK

5- 600 ppm

NO. 1LKC

5- 100 ppm

NO. 1LL

5- 50 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Carbon tetrachloride

Công thức hóa học

CCl4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.134

0.5- 60 ppm

NO.134L

0.25- 12 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Carbon sulphide

Công thức hóa học

COS

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.21

5- 200 ppm

NO.21LA

1- 125 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Chlorine

Công thức hóa học

Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.8LA

0.1- 16 ppm

NO.8HH

0.25- 10%

NO.8H

25 – 1000 ppm

NO. 8LL

0.25- 2.0 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Chlorine Dioxide

Công thức hóa học

ClO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.23M

0.1- 10 ppm

NO.23L

0.25- 1.2 ppm

7

Ống phát hiện khí nhanh Chlorobenzene

Công thức hóa học

C6H5Cl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.126

2- 500 ppm

NO.126L

0.5- 43 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Chloroform

Công thức hóa học

CHCl3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.137

4- 400 ppm

NO.137LA

0.5- 30 ppm

NO.137LL

0.3 – 4.5 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Cyclohexanol

Công thức hóa học

C6H11OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.118

5- 100 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Cyclohexanone

Công thức hóa học

CH10O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.154

2- 75 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh o- Cresol

Công thức hóa học

CH4(CH3)OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.61

0.5- 60 ppm


Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
Lượt truy cập: 403289
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution