Ứng dụng của Ống phát hiện khí nhanh B

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh 1,3- Butadiene

Công thức hóa học

CH2=CHCH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.174

50- 800 ppm

NO.174L

2.5- 100 ppm

NO.174LL

0.5 – 5  ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh 1- Butanol

Công thức hóa học

CH3CH2CH2CH2OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.114

10- 150 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh 2- Butanol

Công thức hóa học

CH3CH2CH(OH)CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.115

5- 150 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Benzene

Công thức hóa học

C6H6

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.121

2.5- 120 ppm

NO. 121L

0.1-         65 ppm

NO. 121S

120-312 ppm

NO. 121SL

1-    100 ppm

NO. 121SP

0.2-66 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Butane

Công thức hóa học

CH3CH2CH(OH)CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.104

25- 1400 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Butyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)3CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.142

0.05- 0.8%

NO. 142L

10- 300 ppm

 Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution