Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh B

Ống phát hiện khí nhanh  - Ong phat hien khi nhanh các khí vần B: 1,3- Butadiene, 1- Butanol, 2- Butanol, Benzene,  Butane,  Butyl acetateSTT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh 1,3- Butadiene

Công thức hóa học

CH2=CHCH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.174

50- 800 ppm

NO.174L

2.5- 100 ppm

NO.174LL

0.5 – 5  ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh 1- Butanol

Công thức hóa học

CH3CH2CH2CH2OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.114

10- 150 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh 2- Butanol

Công thức hóa học

CH3CH2CH(OH)CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.115

5- 150 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Benzene

Công thức hóa học

C6H6

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.121

2.5- 120 ppm

NO. 121L

0.1-         65 ppm

NO. 121S

120-312 ppm

NO. 121SL

1-    100 ppm

NO. 121SP

0.2-66 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Butane

Công thức hóa học

CH3CH2CH(OH)CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.104

25- 1400 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Butyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)3CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.142

0.05- 0.8%

NO. 142L

10- 300 ppm


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần A


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution