Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh A

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí có tên vần A gồm:   Acetaldehyde, Acetic acid, Acetone, Acetylene, Acid gases, Acrolein, Acrylonitrile, Aliphatic hydrocarbons, Amines, Ammonoia,  Amtyl acetate,  Aniline, Aromatic hydrocarbons,  Arsine

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Acetaldehyde

Công thức hóa học

CH3CHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.92

5- 750 ppm

NO.92M

2.5- 100 ppm

NO.92L

1 - 20 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Acetic acid

Công thức hóa học

CH3COOH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.81

1-100 ppm

NO.81L

0.125 – 25 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Acetone

Công thức hóa học

CH3COCH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.151

0.05-2.0%

NO.151L

50 – 12000 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Acetylene

Công thức hóa học

HC≡CH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.171

0.05-4.0%

5

Ống phát hiện khí nhanh Acid gases

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.80

1-    80 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Acrolein

Công thức hóa học

CH2=CH-CHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.93

3.3 -800 ppm

7

Ống phát hiện khí nhanh Acrylonitrile

Công thức hóa học

CH2=CHCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.191L

0.1 – 18.0 mg/m3

NO.191

2 - 360 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Aliphatic hydrocarbons

Công thức hóa học

CH2Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.140

6– 300 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Amines

Công thức hóa học

R- NH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.180

5 – 100 ppm

NO.180L

0.5 - 10 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Ammonoia

Công thức hóa học

NH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.3H

0.2 – 32%

NO.3HM

0.05 – 3.52%

NO. 3M

10-1000 ppm

NO. 3LA

2.5-200 ppm

NO.3L

0.5- 78 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh Amtyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)4CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.147

10 – 200 ppm

12

Ống phát hiện khí nhanh Aniline

Công thức hóa học

C6H5NH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.181

1.25 – 60 ppm

13

Ống phát hiện khí nhanh Aromatic hydrocarbons

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.120

0.4 – 200 ppm

14

Ống phát hiện khí nhanh Arsine

Công thức hóa học

AsH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.19LA

0.04 – 10 ppm




Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Lượt truy cập: 408581
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution