Test Thử Nhanh

Bơm lấy mẫu khí Gastec là thiết bị hỗ trợ trong hoạt động quan trắc môi trường không khí. Thiết bị Gastec gồm các ống phát hiện nhanh khí và bơm lấy mẫu khí cầm tay GV-100S dùng xác định nhanh nồng độ khí cần đo tại hiện trường

Model: GV-100S, GV-110S

Nhà sản xuất: Gastec - Japan

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí có tên vần A gồm:   Acetaldehyde, Acetic acid, Acetone, Acetylene, Acid gases, Acrolein, Acrylonitrile, Aliphatic hydrocarbons, Amines, Ammonoia,  Amtyl acetate,  Aniline, Aromatic hydrocarbons,  Arsine

Ống phát hiện khí nhanh  - Ong phat hien khi nhanh các khí vần B: 1,3- Butadiene, 1- Butanol, 2- Butanol, Benzene,  Butane,  Butyl acetate

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần C:  Carbon dioxide, Carbon disulphide, Carbon monoide, Carbon tetrachloride, Carbon sulphide, Chlorine, Chlorine Dioxide, Chlorobenzene, Chloroform, Cyclohexanol, Cyclohexanone, o- Cresol

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí vần E: Ethanol , Ethyl acetate,  Ethyl mercaptan, Ethylene, Ethylene oxide, Ethylether

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí vần F: Formaldehyde

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí vần G: Gasoline

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần H: Hexane, Hydrazine, Hydrocarbons (higher Class), Hydrocarbons (lower Class), Hydrogen, Hydrogen chloride, Hydrogen cyanide, Hydrogen fluoride, Hydrogen peroxide, Hydrogen sulphide, Hydrogen sulphide,  Sulphur Dioxide

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần I: Isoamyl acetate,  Isoamyl alcohol,  Isobutyl acetate, Isobutyl alcohol,  Isopropyl acetate, Isopropyl alcohol

ống phát hiện khí nhanh Liquid petroleum gas( LPG), NO.100A kết hợp với Bơm lấy mẫu khí gastec là thiết bị hỗ trợ trong hoạt động quan trắc môi trường không khí. Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay gồm các ống phát hiện khí nhanh và dụng cụ lấy mẫu khí GV-100S cho phép xác định nồng độ khí cần đo tại hiện trường

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần M:  Mercaptans, Mercury vapour,, Methacrylonitrile,  Methanol, Methyl bromide, Methyl ethyl ketone, Methyl Iodide, Methyl Isobutyl ketone, Methyl mercaptan, Methyl metacrylate, Methylcyclohexanol, Methylcyclohexanone, Methylene chloride

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần N: Nitric acid, Nitrogen dioxide, Nitrogen dioxide

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần O:  Oxygen,  Ozone

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần P:  Pentenenitrile, Petroleum naphtha, Phenol, Phosgene , Phosphine, Propyl acetate, Pyridine

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần S:  Stoddard Solvent,  Styrene,  Sulphur dioxide, sulphuric acid

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần T: Trichloroethane, Tert- butyl mercaptan, Tetrachloroethylene, Tetrahydrofuran, Tetrahydrothiophene,  Toluene,  Trichloroethylene

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần V: Vinyl acetate, Vinyl chloride, Vinylidene chloride

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần V: water vapour

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần X: Xylene

Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa, khí gas- kerosene, gasoline

Ống phân tích định lượng cho điều tra cháy

Ống phân tính định lượng dùng để điều tra cháy được ra đời để điều tra nguyên nhân cháy.

Ngày nay các trường hợp cố ý gây cháy là một nguyên nhân nghiệm trọng ở Tokyo cũng như nhiều thành phố khác trên thế giới. Ở tokyo, mỗi năm có đến 5.000 vụ cháy trong đó có đến 1.500 đến 1.800 vụ cháy là cố ý.

2
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution