Ứng dụng của 11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt

Cô mẫu nitơ 80 vị trí


Cô mẫu nitơ 80 vị trí multivap của organomation là cô mẫu nhiệt độ cao với khoảng nhiệt độ điều khiển lên đến 120oC cùng tốc độ dòng khí lên đến 50lpm;

Cô mẫu nitơ 80 vị trí

Sản phẩm này là sản phẩm có sô lượng mẫu cô một lần lớn nhất của dòng sản phẩm Dry block lên đến 80 mẫu; Đường kính mỗi ống mẫu có thể đến 17mm.

Cô mẫu nitơ 80 vị trí


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution